Meldingsplicht buitenlandse rekeningen

Bankgebouw
22 jun

Sinds kort is de meldingsplicht van buitenlandse rekeningen aan het centraal aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België (NBB) een feit geworden.

We vatten de regeling kort voor u samen.

Aanslagjaar 2015

Buitenlandse rekeningen die de belastingplichtige in 2014 geopend heeft, moetene op eigen initiatief meegedeeld worden aan het CAP.

Aanslagjaren 2011 t.e.m. 2013

U heeft buitenlandse rekeningen die hebben bestaan tijdens de belastbare tijdperken van 2011 tem 2013? Als het goed is heeft u die al heeft aangegeven in een eerdere aangifte personenbelasting. U zal als belastingplichtige een uitnodiging van de FOD Financiën krijgen om de nodige gegevens te verschaffen.

Meldingsplicht en gegevens

U als belastingplichige heeft zelf heeft meldingsplicht. U kunt de buitenlandse rekening ook melden  via een gevolmachtigde, zoals uw accountant. U kunt dit elektronisch melden, via de website van de NBB of schriftelijk. Welke gegevens?

 • Identificatie van de rekeninghouder
  • Naam en voornaam
  • Rijksregisternummer
 • Identificatie van de rekeningen
  • Soort rekening – zeer uitgebreid
  • IBAN-nummer/rekeningnummer toegekend door de bank
  • Land waar de rekening is geopend
  • Oudste belastbaar tijdperk waarin ze bestond (tussen 2011 en 2015)
  • Eventuele datum van sluiting van de rekening
 • Identificatie van de buitenlandse bank
  • Volledige benaming
  • BIC-code