Pro-Deovergoedingen toch soms gunstig belastbaar?

advocaat in rechtbank
14 mrt

Pro-Deovergoeding met vertraging

Pro-Deovergoedingen aan advocaten worden altijd met vertraging uitbetaald. Iedere pro-Deoadvocaat verzamelt punten  in de loop van een jaar. Na afloop van dat jaar wordt de pro-Deovergoeding voor de advocaat berekend aan de hand van die punten. Daarom krijgen pro-Deoadvocaten hun vergoeding dus pas na afloop van het jaar waarin ze pro Deo gewerkt hebben. Daarbij komt ook nog dat advocaten voor bepaalde pro-Deodossiers maar eenmaal vergoed worden: hetzij bij het einde van de prestatie, hetzij op het ogenblik waarop zij van hun opdracht ontheven worden. Dat betekent dat pro-Deoadvocaten  soms pas na verloop van jaren hun vergoeding uitbetaald krijgen.

Pro-Deovergoedingen: achterstallige baten?

Fiscaal gezien stellen we ons de vraag of we deze pro-Deovergoedingen niet als “achterstallige baten” kunnen beschouwen. Op achterstallige baten is namelijk een afzonderlijk belastingstelsel van toepassing. In principe worden die achterstallige erelonen tegen 50% belast, maar door toepassing van dat afzonderlijk belastingstelsel kunnen de erelonen mogelijk belast worden tegen de gemiddelde aanslagvoet van het jaar in kwestie.  Deze aanslagvoet is meer dan waarschijnlijk voordeliger dan het marginale tarief van 50%.

Voorwaarden afzonderlijk belastingstelsel

Voorwaarden voor toepassing van dit afzonderlijk belastingstelsel:

  • Erelonen hebben betrekking op gedurende meer dan 12 maanden geleverde diensten
  • De overheid heeft deze diensten niet betaald in het jaar van de prestaties

In de praktijk stelden we vast dat belastingcontroleurs dwarslagen bij  de toepassing van dit afzonderlijke belastingstelsel. Recent heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat pro-Deovergoedingen van advocaten ook in aanmerking komen voor het bijzondere aanslagstelsel als de bovengenoemde voorwaarden uiteraard vervuld zijn.